# Primary Sources on Copyright - Record Viewer

PRIMARY SOURCES

ON COPYRIGHT

(1450-1900)

Rescript on Post-Publication Censorship, Copenhagen (1773)

Source: Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve for Danmark og Norge, 6:1: 1766-1776, Gyldendal, 1786.

Citation:
Rescript on Post-Publication Censorship, Copenhagen (1773), Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently & M. Kretschmer, www.copyrighthistory.org

Back | Record | Images | Commentaries: [1]
Translation only | Transcription only | Show all | Bundled images as pdf

2 transcripted pages

Chapter 1 Page 1


20 Oct.

Rescr. (til Politiemesteren i Kjøbenhavn), ang. at i Ugebladene ikke maae indføres noget, som angaaer Staten og Regjeringen, almindelige foranstaltninger, Stridsskrivter, især hvor Personer der ved

 
Chapter 1 Page 2


ved angribes, Bye-Rygter og uanstændige Fortællinger (g).

Gr. Kongen har med Mishag fornummet, at der, uagtet de adskillige derimod givne Erindringer og Forbudde, dog ofte bliver, saavel i Adresse-Contoirets Efterretninger, som de trykte Aviser og andre Ugeblade, indført saadanne Bekjendtgjørelser og Efterretninger, som ikke aleene i slige Tidender ei bør have Sted, men endog de fleeste Tiider røbe enten Auctors slette Tænkemaade og onde Hensigt, eller og hans Uvidenhed og liden eller slet ingen Indsigt, eller og hans Uvidenhed og liden eller slet ingen Indsigt i de Ting, der skrives om. Til sligt at forekomme, befales:

Politiemesteren skal alvorlig betyde og tilkjendegive Udgiverne af Adresse-Contoirets Efterretninger og Aviserne, samt andre Ugeblade udi Kjøbenhavn, at de aldeles ikke maae understaae sig derudi i Almindelighed at indføre noget, som ikke i slige Tidender har Sted, eller stemmer overeens med de derpaa givne Privilegier, og især ikke at indføre noget, som enten angaaer Staten og Regjeringen, almindelige foranstaltninger, eller andre Strids-Skrivter, især hvor Personer derved angribes, ei heller Bye-Rygter eller andre opdigtede Fortællinger, som indeholde noget fornærmeligt, eller Uanstændigt, med videre deslige, da, i vidrig Fald, den, som udgiver Aviser eller andre Ugeskrivter, derfor selv skal staae til Ansvar, og strax af Politiemesteren dicteres en Mulct af 50 til 200 Rdlr. efter Forseelsens Beskaffenhed, hvilken Mulct strax, uden videre Appel, skal betales, eller Vedkommende, i Mangel af Betaling, skal afsone samme efter Forordn. af Decbr. 1743.
Transcription by: Maren Rath

    


Copyright History resource developed in partnership with:


Our Partners


Copyright statement

You may copy and distribute the translations and commentaries in this resource, or parts of such translations and commentaries, in any medium, for non-commercial purposes as long as the authorship of the commentaries and translations is acknowledged, and you indicate the source as Bently & Kretschmer (eds), Primary Sources on Copyright (1450-1900) (www.copyrighthistory.org).

You may not publish these documents for any commercial purposes, including charging a fee for providing access to these documents via a network. This licence does not affect your statutory rights of fair dealing.

Although the original documents in this database are in the public domain, we are unable to grant you the right to reproduce or duplicate some of these documents in so far as the images or scans are protected by copyright or we have only been able to reproduce them here by giving contractual undertakings. For the status of any particular images, please consult the information relating to copyright in the bibliographic records.


Primary Sources on Copyright (1450-1900) is co-published by Faculty of Law, University of Cambridge, 10 West Road, Cambridge CB3 9DZ, UK and CREATe, School of Law, University of Glasgow, 10 The Square, Glasgow G12 8QQ, UK