# Primary Sources on Copyright - Record Viewer
Rescript Limiting the Freedom Allowed by the 1770 Legislation, Copenhagen (1771)

Source: Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve for Danmark og Norge. 6:1 : 1766-1776, Gyldendal 1786, 328.

Citation:
Rescript Limiting the Freedom Allowed by the 1770 Legislation, Copenhagen (1771), Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently & M. Kretschmer, www.copyrighthistory.org

Back | Record | Images | Commentaries: [1]
Translation only | Transcription only | Show all | Bundled images as pdf

1 transcripted page

Chapter 1 Page 1


Kongelige Rescripter, 1771.

7 Oct.

Rescr. (til Kjøbenhavns Universitet, samtlige Stiftbefalingsmænd og Biskoper i Danmark og Norge, samt Overhofmesteren ved Sorøe-Academie, tillige at bekjendtgjøres alle Bogtrykkere, og Notits til Politiemesteren i Kjøbenhavn), hvorved den ved Rescr. af 14. Sept. 1770 tilladte Trykke-Frihed indskrænkes.

Gr. Ildefindede og frekke Menneske have af benævnte Rescr. taget Anledning, i Trykken at udgive nogle fornærmelige og forargelige Skrivter.

§. 1. Den d. 14 Sept. 1770 bevilgede Trykkefrihed maae ikke misbruges til derved at overtræde andre borgerlige Love, hvorfor og alle Injurier, Pasqviller og oprøriske Skrivter fremdeles, ligesom forhen, skal være un-

§. 2.   derkastede den derfor satte Straf. Omendskjønt al Censur er ophævet, saa skal dog enhver Autor, som skriver noget, være ansvarlig for, at saadant ikke strider mod

§. 3. de nu værende Love og Forordn. Det maae ikke være nogen Bogtrykker tilladt, at trykke nogen Bog eller Skrivt, hvortil han ikke veed Autor, da han derfor skal staae til Ansvar, naar han ikke kan angive Autor; til hvilken Ende og ingen Bog maae trykkes, hvorpaa ikke staaer Autors eller Bogtrykkerens Navn.
Transcription by: Maren Rath

    

Our Partners


Copyright statement

You may copy and distribute the translations and commentaries in this resource, or parts of such translations and commentaries, in any medium, for non-commercial purposes as long as the authorship of the commentaries and translations is acknowledged, and you indicate the source as Bently & Kretschmer (eds), Primary Sources on Copyright (1450-1900) (www.copyrighthistory.org).

You may not publish these documents for any commercial purposes, including charging a fee for providing access to these documents via a network. This licence does not affect your statutory rights of fair dealing.

Although the original documents in this database are in the public domain, we are unable to grant you the right to reproduce or duplicate some of these documents in so far as the images or scans are protected by copyright or we have only been able to reproduce them here by giving contractual undertakings. For the status of any particular images, please consult the information relating to copyright in the bibliographic records.


Primary Sources on Copyright (1450-1900) is co-published by Faculty of Law, University of Cambridge, 10 West Road, Cambridge CB3 9DZ, UK and CREATe, School of Law, University of Glasgow, 10 The Square, Glasgow G12 8QQ, UK