# Primary Sources on Copyright - Record Viewer

PRIMARY SOURCES

ON COPYRIGHT

(1450-1900)

Renewed Swedish Censorship Laws, Stockholm (1684)

Source: Hans Kongl. May:s Stadga och Fordordning Om alla Nyskreffne Wärkz Censerande i Rijket, sa wid Academier och Skolar, som andra Orter innan dhe tryckte warda. Item. Stadfästelse på förra Kongl. Förordningar om thet samma, så och Exemplars inlefwererande til Kongl. Archivum och Bibliotheket aff alt thet som tryckt warder. Sampt Booktryckiarnes Straff som här emot bryta. Dat. Stockholm 5 Julij 1684. Trykt hos Niclas Wanküff, Kongelig boktrykker. Location: The National Library of Sweden.

Citation:
Renewed Swedish Censorship Laws, Stockholm (1684), Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently & M. Kretschmer, www.copyrighthistory.org

Back | Record | Images | Commentaries: [1]
Translation only | Transcription only | Show all | Bundled images as pdf

8 transcripted pages

Chapter 1 Page 1


Hans Kongl. May:s Stadga och Fordordning Om alla Nyskreffne Wärkz Censerande i Rijket, sa wid Academier och Skolar, som andra Orter innan dhe tryckte warda. Item. Stadfästelse på förra Kongl. Förordningar om thet samma, så och Exemplars inlefwererande til Kongl. Archivum och Bibliotheket aff alt thet som tryckt warder. Sampt Booktryckiarnes Straff som här emot bryta. Dat. Stockholm 5 Julij 1684.

 
Chapter 1 Page 2


Wji Carl med Gudz Nåde, Swergies, Giothes och Wendes Konung, Storförste til Finland, Härtug uthi Skåne, Estland, Lijfland, Carelen, Brehmen, Vehrden, Stettin-Pommern, Cassuben och Wenden, Förste til Rügen, Herre öfwer Ingermanland och Wiszmar; Så och Pfalzgrefwe wid Rhein, i Beyern, til Gülich, Clewe och Bergen Härtig. Göre witterligit, at såsom Wij fast ogärna förnimme mycket Miszbruk föröfwas med Tryckerijerne, så wid Academier som flere annorstädes i Wårt Rijke och des underliggiande Provincier, hivarest bem:te Tryckerijer finnas, i dhet under Tijden Saker upläggias och uthgå uthan någon föregången Censur, som sedan dels allehanda Oredor, Twistigheter och Irringar förorsaka, dels en hoop Smädeord an-

 
Chapter 1 Page 3


ten på någre wisse Personer eller deras Arbete innehålla, dels och aldeles otiänlige äre at komma i Liuset, hwilket icke allenast löper emot all god Ordning och Skick i gemeen, uthan och enkannerligen dhe Stadgar och Påbud, som til sådan Orimelighee förekommande, både utaff Wår Högt:de Sahl. Her Fader glorwyrdigst i åminnelse, åhr 1655 den 27 Junij förmedelst dhe för Academien i Upsala fattade Constitutioner, och sedermera under något wijdare Begrep uthi Wåra omyndige åhr, aff då warande Wåre Förmyndare och Rijkens Regering åhr 1662 den 15 Julij, så och dhet fölliande 1663 den 14 Augusti fattade och allom til Rättelse uthgångne äro: Hwilke och Wij sielfwe effter Wårt Anträde til Regementet medh Wår skrifftelige Ordre, så til andre Wederbörande som i Synnerheet til dhem aff Biskoparne och Consistorierne, hoos hwilka Tryckerijerne inrättade finnas, åhr 167 den 12 Novemb. reitererat och uprepat hafwa; Altså på det sådane hälsosamme Förordningar icke måge uthur acht sättias, uthan deras fulla Krafft

 
Chapter 1 Page 4


hafwa, och den Nytta som där igenom föst är, i Wärket förspörjas och rönas; Ty wele Wij dem här medh i alla måtto uprepat och förnyat hafwa, så at hwadh Tryckerijen wid Academierne, och där under lydande Mäns Arbeten widkommer, måste sådane Arbeten intet på Trycket komma, uthan föregången Censur aff wederbörande Faculteter, eller dhe Män som sådant competerar, aldeles såsom för:de aff Wår Sahl. Herr Fader höglofligst Ihugkommelse Academien i Upsala gifne Constitutiones i Bookstawen förmå och innehålla, åliggandes Consistorio där öfwer alfwarligen Hand at hålla, så at där emot icke må brutit warda i någon måtto wid Laga Straff tilgiörandes. Skulle och någon Professor eller annan wid Academierne något Wärk sammanfatta, som icke så egentligen under Censur där å Orthen komma kunde, så skal det hijt til Wårt Canzlij insändas, där anten at censeras, eller effter des Beskaffenheet til den Orth som det hörer, och Wij godt finne det at förwijsa, skickas och Censur

 
Chapter 1 Page 5


underkastas. Men hwaf andre Orter här uthi Rijket, där Tryckerijen finnas, belangar, wele Wij at således där med förhållas skal, det Trykkarna icke effter deras egen Lust och Godtyckio, måge upläggia hwad nytt dem behagar, undantagandes Kyrkio- och Skole-Böcker, uthan angifwa sigh hoos Consistorium där å Orten, som bepröfwa må hwad i dhet Målet nödigt eller nyttigt wara kan: Men uthi andre Wärk, Andelige eller Werdzlige Saker som nyskreffne äro, intet understå sig något aff Trycket låta uthgå, för än dhe godkände ära, anten aff Wårt Canzlij eller sådane Män som til sådana Böckers upläggiande egenteligen förordnade äro; Såsom hwad Antiquiteter angå, egenteliga aff Antiquitatum Collegio, och dem ther wid authorizerade äro; Så skola och Biskoparne, Superintendenterne, Præsides Consistoriorum och andre lärde Männ hwar å sin Ort, hafwa här öfwer ett noga och grant inseende på dhet som hoos dem tryckt warder, och icke något onyttigt, skadeligit eller förargeligit tillåta i Liuset framkomma, stadfästandes Wij här med

 

 
Chapter 1 Page 6


alt hwaf ofwander:de uthi Wår minderåhrigheet åhr 1662 och 1663 uthgångne Placater förmå och innehålla, icke annorledes än wore dhe Ord ifrån Ord och i sielfwe Bookstafwen här införde. Elliest alldenstund Wij och icke uthan Misznöye förnimme, at aff alle dhe Skriffter, Böcker och Tractater, som sedan åhr 1661 aff Trycket uthgågne äro, ganska få Exemplar til Wårt Archivium och Bibliothec inlefwererade äro, där om lijkwäl så alfwarsampt uthi ofwander:de Placat befallat och påbudet är; Ty wele Wij ännu här med strängeligen befallat och påbudet hafwa, at hwad här til dagz uthi det Målet försummat och uthut acht lätit är, här effter oemotsäyeligen wärkställas och fullbordas skal, warandes Booktryckiarne å alle Orter förplichtade at gifwa en pertinent Lista och Antekning på alt det som sedan den Tijden aff deras Wärkstäder uthgångit är, och uthaff dhe Materier som dhe ännu hafwa Exemplar behåldne, strax twenne inlefwerera, det ena uthi Wårt Archivium, det andra i Wårt Bibliothec, som här ofwanföre förmält är. Men aff dhe

 
Chapter 1 Page 7


Wärk som hoos dem inga Exemplar mera öfrige finnas, skola dhe wara skyldige Auctores at nampngifwa, och aff dem dhe Exemplaren som felas kunna, införskaffa, effter som och Tryckiarne här effter wid Etthundrade Dahl. Sölfwermynz Wijte åliggia skal, för hwar Book som dhe aff Trycket uthgifwa, på ofwantalde Sått twenne Exemplar at inlefwerera, på det Wij således icke allenast måge weta hwad aff Tryckerihen här i Rijket uthgår, uthan och där igenom så mycket beqwämligare kunne erfara, om något sådant som i en eller annan måtto kunde skattas fåfängeligit uthkommo, och deste snarare behörige Böter där å skaffa. Skulle nu någon Booktryckiare uthan deras, hoos hwilken han sig i detta Målet anmäla bör, Tilstånd och Wetskap, understå sig något at tryckia, den samma skal uthan all Skonsmål med ofwander:de Straff belagd blifwa. Här öfwer Wårt Canzlij, Cancellarii Academiarum, Erkiebiskopen, Biskopar, Consistoria och alle andre, som detta i någor måtto angår, skole, alfwarlig handhålla och tilsee, at det i alla sina stycker må

 
Chapter 1 Page 8


fullkomligen effterlefwat blifwa, enkannerligen så lagandes, at åfwanbem:te Exemplar, aff det som åhrligen tryckt warder afftagas, och til Wårt Archivium och Bibliothec inlefwereras måge, hwilket och wid Anfordran med richtige Quittentier måste bewijsas. Dhet alle som wederböre hafwe sig at effterrätta, icke giörandes här emot i någon måtto. Til Yttermera Wisso hafwe Wij sådant med egen Hand underskrifwit, och Wårt Kongl. Secret bekräffta låtit. Datum Stockholm den 5 Julij Anno 1684.

CAROLUS.

 

L. S.
Transcription by: Maren Rath

    


Copyright History resource developed in partnership with:


Our Partners


Copyright statement

You may copy and distribute the translations and commentaries in this resource, or parts of such translations and commentaries, in any medium, for non-commercial purposes as long as the authorship of the commentaries and translations is acknowledged, and you indicate the source as Bently & Kretschmer (eds), Primary Sources on Copyright (1450-1900) (www.copyrighthistory.org).

You may not publish these documents for any commercial purposes, including charging a fee for providing access to these documents via a network. This licence does not affect your statutory rights of fair dealing.

Although the original documents in this database are in the public domain, we are unable to grant you the right to reproduce or duplicate some of these documents in so far as the images or scans are protected by copyright or we have only been able to reproduce them here by giving contractual undertakings. For the status of any particular images, please consult the information relating to copyright in the bibliographic records.


Primary Sources on Copyright (1450-1900) is co-published by Faculty of Law, University of Cambridge, 10 West Road, Cambridge CB3 9DZ, UK and CREATe, School of Law, University of Glasgow, 10 The Square, Glasgow G12 8QQ, UK