# Primary Sources on Copyright - Record Viewer

PRIMARY SOURCES

ON COPYRIGHT

(1450-1900)

Continued Ban on Possessing, Selling or Distributing Imported Books, Denmark–Norway, Skanderborg (1617)

Source: The Danish National Archives, Danske Kancelli: Sjællandske tegnelser (1572-1660) B57J: 1613 - 1621 mm.

Citation:
Continued Ban on Possessing, Selling or Distributing Imported Books, Denmark–Norway, Skanderborg (1617), Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently & M. Kretschmer, www.copyrighthistory.org

Back | Record | Images | No Commentaries
Translation only | Transcription only | Show all | Bundled images as pdf

3 transcripted pages

Chapter 1 Page 1


Giøre aller Vitterligt, att eptersom vi komme udi forfaring, huorledis atskillige danske bøger paa fremmede och udi trycken ubenenfte steder gandse ucorrect opleggis och siden udi vore riger och lande indføris, offentlig fal holdis och ditraheris, af hvilke en part atskillige puncter och artikler udi voris christelige troe och religion, en part alle haande løse och unyttige materier tractere och forhandle, hvilke voris christelige troe saa vel som goud skik och politie præjudicerlige irringe och vildfarelser med tidenat udspredis och den gemene almufve, af hvilke de møgit brugis och lesis, at insinueris foraarsage vilde, endog saadanne bøger saa vel epter voris kierre herre faders som vore derom udgagne obne forbud billigen burde gandse och aldelis at verre afskaffit, da paa det saadant kunde betimeligen afskaffis och forekommis och en gang med alle

 
Chapter 1 Page 2


afstillis, ville vi endnu som tilforne alle indledniske saa vel som udlendiske hermed alvorligen och strengeligen saadanne danske bøger epter denne daug at føre, selge eller afhende forbudit hafve, med mindre de dennom saa vel som hvis andet, de hafver med at fare, til os och kronen ville forbryde och derforuden stande os til rette och straffis som de, mod voris udgangne brefve och mandater sig forgrebit hafver. Vi ville och, at vore fougder embismend, borgemestere och alle andre, enhver udi sit lehn, bye och gebeit, hafver flittig och grangifvelig indsende, at dette voris alvorlig forbud och mandat uden ald exception epterkommis. Sammeledis biude och befale vi superintendenterne, at de udi deris stigte hafver hermed goud och tilbørlig inspection, disligeste at de tilholder deris underhafvende provister och prester, at enhver udi sit herrit och sogen i kiøbstederne saa vel som paa landit hafver flittig agt och opsiun, at ingen saadanne danske bøger føris, selgis eller afhendis, och hvis de erfarendis vorder, at nogen understaar sig heremod at handle, de da strax gifver vore fougder, ebidsmend och alle andre, som samme steds at befale

 
Chapter 1 Page 3


hafver, det til kiende giffue, paa det forbemelte bogførere derfore tilbørligen straffis och denne voris udgange forordning dis bedre efterkommis och holdis kunde. Saa fremt de self enhver for sig icke ville stande o[s] til rette som de, voris brefve och mandater forsømme och foragte. Ladendis dett iegenliude, Giffuit paa wort Slott Skanderborgs den 23 January 1617
Transcription by:

    


Copyright History resource developed in partnership with:


Our Partners


Copyright statement

You may copy and distribute the translations and commentaries in this resource, or parts of such translations and commentaries, in any medium, for non-commercial purposes as long as the authorship of the commentaries and translations is acknowledged, and you indicate the source as Bently & Kretschmer (eds), Primary Sources on Copyright (1450-1900) (www.copyrighthistory.org).

You may not publish these documents for any commercial purposes, including charging a fee for providing access to these documents via a network. This licence does not affect your statutory rights of fair dealing.

Although the original documents in this database are in the public domain, we are unable to grant you the right to reproduce or duplicate some of these documents in so far as the images or scans are protected by copyright or we have only been able to reproduce them here by giving contractual undertakings. For the status of any particular images, please consult the information relating to copyright in the bibliographic records.


Primary Sources on Copyright (1450-1900) is co-published by Faculty of Law, University of Cambridge, 10 West Road, Cambridge CB3 9DZ, UK and CREATe, School of Law, University of Glasgow, 10 The Square, Glasgow G12 8QQ, UK