# Primary Sources on Copyright - Record Viewer
Royal decree on the printing and publishing of state documents by individuals, Het Loo (1822)

Source: Bijzondere Collecties, Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Bibliotheek van het Boekenvak, archief KVB, inv. nr. KVB A 335

Citation:
Royal decree on the printing and publishing of state documents by individuals, Het Loo (1822), Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently & M. Kretschmer, www.copyrighthistory.org

Back | Record | Images | No Commentaries
Translation only | Transcription only | Show all | Bundled images as pdf

            Chapter 1 Page 1 of 3 totalBULLETIN OF ACTS, ORDERS AND DECREES
OF
THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS

(No. 16.) DECREE of 2nd July 1822, relating to the printing and publishing of state documents by individuals.

We WILLIAM I, by the grace of God, King of the Netherlands, Prince of Orange-Nassau, Grand Duke of Luxembourg, etc., etc., etc.

Taking into consideration that the property right of the State to all state documents thereof have been infringed upon by several residents, by printing and publishing manifold state documents, without having asked for, or been granted, permission by Us;

Given the Act of 25th January 1817 (Bulletin of Acts, Orders and Decrees No. 5), providing the rights which may be exercised in the Netherlands pertaining to the printing and publishing of literary and artistic works;


    


STAATSBLAD
VAN
HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN

(No. 16.) BESLUIT van den 2den Juli 1822, betrekkelijk het doen drukken en uitgeven van staatsstukken, door particulieren.

Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

In aanmerking nemende, dat op het eigendomsregt van den Staat op alle deszelfs staatsstukken door onderscheidene ingezetenen inbreuk is gemaakt, door het doen drukken en uitgeven van menigvuldige staatsstukken, zonder daartoe van Ons verlof gevraagd of bekomen te hebben;

Gezien de wet van den 25sten Januari 1817 (staatsblad no. 5), de regten bepalende die in de Nederlanden ten opzigte van het drukken en uitgeven van letter- en kunstwerken kunnen worden uitgeoefend;


    

Our Partners


Copyright statement

You may copy and distribute the translations and commentaries in this resource, or parts of such translations and commentaries, in any medium, for non-commercial purposes as long as the authorship of the commentaries and translations is acknowledged, and you indicate the source as Bently & Kretschmer (eds), Primary Sources on Copyright (1450-1900) (www.copyrighthistory.org).

You may not publish these documents for any commercial purposes, including charging a fee for providing access to these documents via a network. This licence does not affect your statutory rights of fair dealing.

Although the original documents in this database are in the public domain, we are unable to grant you the right to reproduce or duplicate some of these documents in so far as the images or scans are protected by copyright or we have only been able to reproduce them here by giving contractual undertakings. For the status of any particular images, please consult the information relating to copyright in the bibliographic records.


Primary Sources on Copyright (1450-1900) is co-published by Faculty of Law, University of Cambridge, 10 West Road, Cambridge CB3 9DZ, UK and CREATe, School of Law, University of Glasgow, 10 The Square, Glasgow G12 8QQ, UK