PRIMARY SOURCES

ON COPYRIGHT

(1450-1900)

Memorandum of the Batavian Republic restricting the copying and selling of State Documents, The Hague (1805)

Source: Verzameling van vaderlandsche wetten en besluiten uitgevaardigd sedert 22 Januarij 1798 tot 10 Julij 1810, in zooverre zij ook, sedert de invoering der nieuwe wetgeving in Nederland, middellijk of onmiddellijk van toepassing zijn, J. van de Poll ed., Amsterdam: Bij Johannes Müller, 1840, I, pp. 296-298; Koninklijke Bibliotheek, NL 61 C 2003

Citation:
Memorandum of the Batavian Republic restricting the copying and selling of State Documents, The Hague (1805), Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently & M. Kretschmer, www.copyrighthistory.org

Back | Record | Images | No Commentaries
Translation only | Transcription only | Show all | Bundled images as pdf

3 transcripted pages

Chapter 1 Page 1


- 296 -

[...]

De Notificatie van 13 Dec. 1805, omtrent den verboden' nadruk van werken der Staatsdrukkerij uitgegeven, is een aanvulsel of liever eene uitlegging en verklaring van de Publicatie van 3 Junij 1803 (zie boven pag. 211). Zij bepaalt, dat alle ter Staatsdrukkerij uitgegevene Staatsstukken de eigendom van den Staat zijn, en derhalve zonder overtreding niet mogten worden nagedrukt. Bij het BESLUIT van den 2den Julij 1822, betrekkelijk het doen drukken en uitgeven van Staatsstukken door particulieren (Staatsblad No. 16), is bepaald, dat de nadruk van Staatsstukken geoorloofd is, ten zij het regt van uitgave ten behoeve van 's Lands Drukkerij mogt zijn gereserveerd, of daartoe speciale vergunning of octrooijen mogten zijn verleend. In deze laatste gevallen, beveelt het Besluit, dat de nadruk volgens het gemeene regt (zie Wet van 25 Jan. 1817,Chapter 1 Page 2


- 297 -

Staatsblad No. 5) zal gestraft worden.[1] Daar de Notificatie van 13 Dec. met de Publicatie van 3 Junij 1803 een geheel uitmaakt, meenen wij haar hier te moeten doen afdrukken.

NOTIFICATIE van Hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest, houdende onder zekere bepaling, voorzieningen, tegens het nadrukken en debiteren, van alle zoodanige Staats-Stukken, als welke ter Staats-Drukkerij der Bataafsche Republiek, worden gedrukt en uitgegeven. Gearresteerd den 13 December 1805.

Hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest, in ervaring gekomen zijnde, dat uit hoofde van het erroneuse begrip, als of de Publicatie van het Staats-Bewind, van den 3den Junij 1803, niet zoude toepasselijk zijn op de Staats-stukken, ter Staats-Drukkerij wordende verkocht en uitgegeven, onderscheiden Ingezetenen zich niet ontzien, sommige dier Staats-stukken natedrukken en dezelve Nadrukken te debiteren; nochte ook, dat deswegens door de Publieke Aanklagers eenigerhande Actie tegens de Contraventeurs wordt geinstitueerd; -- doen te weten, dat onder de Verordeningen tegens het Nadrukken, gestatueerd bij voorsz. Publicatie van den 3den Junij 1803, mede zijn begrepen alle Staats-stukken, gedrukt en uitgegeven wordende ter Staats-Drukkerij der Bataafsche Republiek, als moetende dezelve worden beschouwd als een Eigendom van het Bataafsche Volk, op deszelfs kosten gedrukt, en ten behoeve van deszelfs Finantien uitgegeven; -- wordende mitsdien alle Officieren en Justicieren ten ernstigsten gelast en ge-exhorteerd, om tegens alle contraventien ten dezen, zoo ten aanzien van het nadrukken als debiteren, na dato dezer Notificatie, ten serieusten te vigileeren en het regt van het Bataafsche Volk waartenemen; des echter, dat het aan de Schrijvers van Couranten zal vrijstaan, om dezelve Staats-stukken in hunne Nieuwspapieren overtenemen; als mede na deswege bekomen toestemming, dezelve zullen mogen worden overgenomen in alle Werken, de Geschied- en Staatkunde van dit Gemeenebest specteerende.

Gelastende dienvolgens dat deze zal worden gepubliceerd en ge-

[1] Zie Mr. S.P. LIPMAN, Onderzoek omtrent de wettigheid der Koninglijke Besluiten van 2 en 30 Julij 1822 en 18 Junij 1829.


Chapter 1 Page 3


- 298 -

affigeerd, alomme waar zulks gebruikelijk is; met last aan allen dien het aangaat, om daar aan stiptelijk te voldoen.
Gedaan in den Haag, den 13 December 1805.
(Was geteekend)
R.J. SCHIMMELPENNINCK,
Raadpensionaris.
(Onder stond)
Ter Ordonnantie.
De Algemeene Secretaris van Staat.
(Was gecontrasigneerd)
C.G. HULTMAN.Transcription by: Stef van Gompel & Chris Schriks

    


Copyright History resource developed in partnership with:


Our Partners


Copyright statement

You may copy and distribute the translations and commentaries in this resource, or parts of such translations and commentaries, in any medium, for non-commercial purposes as long as the authorship of the commentaries and translations is acknowledged, and you indicate the source as Bently & Kretschmer (eds), Primary Sources on Copyright (1450-1900) (www.copyrighthistory.org).

With the exception of commentaries that are available under a CC-BY licence (compliant with UKRI policy) you may not publish individual documents or parts of the database for any commercial purposes, including charging a fee for providing access to these documents via a network. This licence does not affect your statutory rights of fair dealing.

Although the original documents in this database are in the public domain, we are unable to grant you the right to reproduce or duplicate some of these documents in so far as the images or scans are protected by copyright or we have only been able to reproduce them here by giving contractual undertakings. For the status of any particular images, please consult the information relating to copyright in the bibliographic records.


Primary Sources on Copyright (1450-1900) is co-published by Faculty of Law, University of Cambridge, 10 West Road, Cambridge CB3 9DZ, UK and CREATe, School of Law, University of Glasgow, 10 The Square, Glasgow G12 8QQ, UK