# Primary Sources on Copyright - Record Viewer

PRIMARY SOURCES

ON COPYRIGHT

(1450-1900)

Ordinance concerning Printers, Booksellers and School masters, Brussels (1570)

Source: Koninklijke Bibliotheek, KW 1704 C 55

Citation:
Ordinance concerning Printers, Booksellers and School masters, Brussels (1570), Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently & M. Kretschmer, www.copyrighthistory.org

Back | Record | Images | Commentaries: [1]
Translation only | Transcription only | Show all | Bundled images as pdf

            Chapter 1 Page 14 of 16 total[...]


    


pen, andermael te doen visiteren, maer sal alleenlijcken doen visiteren die andere inde voirseyde rolle niet begrepen, ende die niet gevisiteert en zijn geweest als voiren.

XXXI.

Dat alle commissarissen, visitateurs, printers, correcteurs, oft lesers, werckluyden van printerije, librariers, boeckvercoopers, oft boeckbinders, ende elck van hen, gehouden sullen wesen onder hen te hebben copie van dese onse ordinancie, mitgaders vande puncten voirscreuen, geprint in vlaemscher ende walscher talen. Op dat niemant daervan ignorantie en pretendere.

XXXII.

Ende aengaende de schoelmeesters, oft eenige andere die kinderen oft iongers leerende zijn, hebben wy geordineert ende gestatueert, ordineren ende statueren voir edict ende gebot prouisionnael by desen, die puncten ende articlen hiernae volgende. Ende dat bouen t'gene des byder voirseyder ordinantie vander religie deshaluen gestatueert ende geordineert is.

XXXIII.

Ende inden eersten, dat de ghene die vuyt crachte vande ordinancie voorscreuen gecommitteert ende gestelt sullen wesen, totter approbatie ende admissie vande meefters oft meesterssen van scholen, sullen vande selue solempnelen eedt nemen, dat zij gheene gereprobeerde oft suspecte boecken noch anderssins schandeleux wesende, en sullen leeren oft voirlesen.

XXXIIII.

Dat vande approbatie ende admisse voirscreuen, mitgaders vanden eedt by hen gedaen, zy den seluen geuen sullen eenich bescheyt by gescrifte, om hen daermede te behelpen ende verantwoirden, als zy desversocht sullen zijn, waervan de voirseyde commissarisen oick register houden sullen. Ende en sullen voir de voorscreuen admissie, certificatie oft registrature niet mogen nemen oft eysschen vande voirseyde meesters oft meesterssen, noch oick vande scholieren de voirseyde scholen frequenterende.

XXXV.

Dat de vaders, moeders, voechden, momboers oft andere last van iongers hebbende, ende de selue seyndende inde scholen van


    


Copyright History resource developed in partnership with:


Our Partners


Copyright statement

You may copy and distribute the translations and commentaries in this resource, or parts of such translations and commentaries, in any medium, for non-commercial purposes as long as the authorship of the commentaries and translations is acknowledged, and you indicate the source as Bently & Kretschmer (eds), Primary Sources on Copyright (1450-1900) (www.copyrighthistory.org).

You may not publish these documents for any commercial purposes, including charging a fee for providing access to these documents via a network. This licence does not affect your statutory rights of fair dealing.

Although the original documents in this database are in the public domain, we are unable to grant you the right to reproduce or duplicate some of these documents in so far as the images or scans are protected by copyright or we have only been able to reproduce them here by giving contractual undertakings. For the status of any particular images, please consult the information relating to copyright in the bibliographic records.


Primary Sources on Copyright (1450-1900) is co-published by Faculty of Law, University of Cambridge, 10 West Road, Cambridge CB3 9DZ, UK and CREATe, School of Law, University of Glasgow, 10 The Square, Glasgow G12 8QQ, UK