# Primary Sources on Copyright - Record Viewer
Ordinance concerning Printers, Booksellers and School masters, Brussels (1570)

Source: Koninklijke Bibliotheek, KW 1704 C 55

Citation:
Ordinance concerning Printers, Booksellers and School masters, Brussels (1570), Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently & M. Kretschmer, www.copyrighthistory.org

Back | Record | Images | Commentaries: [1]
Translation only | Transcription only | Show all | Bundled images as pdf

            Chapter 1 Page 11 of 16 total[...]


    


XXIII.

Gelijck debuoir sal oick gedaen worden byde officiers vander plaetsen, te twee reysen elcx t'siaers, ten minsten, ende telcker reysen, alst hen goetduncken sal.

XXIIII.

De voirseyde printers sullen gehouden wesen behoirlijcken eedt te doene in handen vanden Bisschop, officier oft andere, die by onse briefuen van octroye hen verleent, daertoe genoempt sal wesen, volgende t'gene des byde voirseyde ordinantie op t'stuck vander religie gestatueert is. Ende bouen den ordinarisen eedt, te obserueren ende onderhouden de puncten ende articlen inde selue ordinancie begrepen. Sullen oick eedt doen hen punctuelijcken te vuegen ende reguleren, nae vuytwijsen vande ordinantien ende placcaten gemaect ende te maken, zoewel op t'stuck vander religie, als vande printerije. Ende besundere, volgende t'gene dat by t'voirseyde heylich concilium van Trente, ende dese iegenwoirdige ordinantie, versien is, ende voirts hueren stijl ende ambacht wel ende getrouwelijck te exerceren, sonder bedroch oft argelist.

XXV.

Ende tot beter executie ende prouisie van t'gene des voirsey is, sullen alle printers moeten ouerbringen ende exhiberen in handen van onsen voirseyden stadthouder ende gouuerneur generael van herwertsouere, oft vanden ghenen die byden seluen daertoe gedeputeert sullen zijn, het consent ende macht die zy hebben by gescrifte, om den stijl ende ambacht van drucken ende printen te exerceren, binnen twintich daegen nae de publicatie van desen. Op dat zy van nieuws geexamineert, oirloff ende consent gegeuen mach worden, inder manieren als hierbouen geseyt is, den ghenen diemen beuinden sal behoiren te laten exerceren den stijl ende ambacht voirscreuen.

XXVI.

Ende aengaende de ghene die de vormen van beelden in coper oft in houdt snijden oft graueren, t'welck een ambacht op hem seluen is, gelijckende nochtas genoech t'stuck van printerije. Wy verstaen dat de censure oick stadtgrijpen sal, zoe verre alst hen aengaet, ende dat de vormen ende patroenen gevisiteert ende geapprobeert sullen worden, gelijck de reste vande voirseyde printerije.


    

Our Partners


Copyright statement

You may copy and distribute the translations and commentaries in this resource, or parts of such translations and commentaries, in any medium, for non-commercial purposes as long as the authorship of the commentaries and translations is acknowledged, and you indicate the source as Bently & Kretschmer (eds), Primary Sources on Copyright (1450-1900) (www.copyrighthistory.org).

You may not publish these documents for any commercial purposes, including charging a fee for providing access to these documents via a network. This licence does not affect your statutory rights of fair dealing.

Although the original documents in this database are in the public domain, we are unable to grant you the right to reproduce or duplicate some of these documents in so far as the images or scans are protected by copyright or we have only been able to reproduce them here by giving contractual undertakings. For the status of any particular images, please consult the information relating to copyright in the bibliographic records.


Primary Sources on Copyright (1450-1900) is co-published by Faculty of Law, University of Cambridge, 10 West Road, Cambridge CB3 9DZ, UK and CREATe, School of Law, University of Glasgow, 10 The Square, Glasgow G12 8QQ, UK