# Primary Sources on Copyright - Record Viewer

PRIMARY SOURCES

ON COPYRIGHT

(1450-1900)

Act on the Protection of Written Property, Norway (1876)

Source: Love, Anordninger, Tractater, Resolutioner, Kundgjørelser, Departementsskrivelser, Circulærer m.m. for Kongeriget Norge : til Brug for den Lovstuderende. 8 : 1871-1876, Chr. Tønsberg, 1878.

Citation:
Act on the Protection of Written Property, Norway (1876), Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently & M. Kretschmer, www.copyrighthistory.org

Back | Record | Images | No Commentaries
Translation only | Transcription only | Show all | Bundled images as pdf

            Chapter 1 Page 2 of 6 totalAct on the Protection of Written Property.

8 June.

First chapter.

On reprints

1. The exclusive right to have a text (Skrift) printed or otherwise mechanically reproduced in whole or in part shall belong to its author. 2. Writings which include geographical, topographical, scientific, technical and other similar drawings and illustrations are not to be regarded as works of art in their main purpose. 3. What is prescribed in respect of writings shall also apply to musical compositions. 4. The publisher of a periodical text or of a work (Værk) consisting of independent contributions by different contributors shall be regarded as the author, whether the publication is made by a scientific institute or by a society or by an individual. However, the right to the individual contributions shall remain with their authors, who, unless otherwise expressly agreed, shall be entitled to publish the same in another form one year after the first publication of the contribution. 5. Any person who translates a work (Skrift) from another language shall have the rights of an author in respect of his translation, provided that he has not infringed the provisions of this Act (§15). 6. The author may transfer his rights to others, with or without restriction, by will or testament. In the event of the author's death, the rights to the work shall pass, without regard to the state of the estate, first to his spouse and then, in accordance with the law of succession, to his heirs for life, parents and children by blood. The testamentary heir, as well as any other heir, may also freely dispose of the right to which he is entitled; thus, if the will so authorises, or if, in the event of death, there is no one left among the aforementioned persons entitled to inherit, he may, in the same manner as the author, bequeath his residuary right to others. 7. The exclusive right referred to herein shall be valid for the Author’s lifetime and for fifty years after his death. If the work is authored by several persons, without each one appearing as the author of any particular recognisable part of the same, the protection shall extend to fifty years after the death of the longest living co-author. 8. In the case referred to in § 4, scientific institutions and societies shall enjoy protection for works published by them for fifty years after their first publication. 9. Anonymous and pseudonymous works shall be protected for fifty years after their first publication. If the Author is named before this period by himself or by a person authorised to do so, either in a new edition or by a declaration published in the Norwegian Official Gazette and the Nordic Booksellers' Gazette, the full term of protection stipulated in § 7 shall commence. 10. Works published after the death of the Author shall be protected for fifty years after their first publication. 11. For works which are published in several §§, but which form a whole by virtue of their mutual coherence, the time limit under §§ 8, 9 and 10 shall be calculated from the publication of the last §. If a period of more than three years has elapsed between the publication of any of the individual §§, the fact that the §§ thus separated form a coherent whole shall be disregarded when calculating the time limit. 12. Any infringement of another person's right under these Rules by printing or otherwise mechanically reproducing a writing is prohibited as reprinting. Abbreviations, additions or other

     


Lov om Beskyttelse af Skrifteiendomsret.

 

8 Juni.

Første Kapitel.

Om Eftertryk

1. Den udelukkende Ret til i det Hele eller delvis at lade trykke eller paa anden Maade ad mekanisk Vei at mangfoldiggjøre et Skrift tillhører dets Forfatter. 2. Under Skrifter inbefattes tillige geografiske, topografiske, naturvidenskabelige, tekniske og andre lignende Tegninger og Afbildninger, der ikke efter deres Hovedøiemed ere at betragte som Kunstværker. 3. Hvad der foreskrives om Skrifter, kommer ogsaa til Anvendelse paa musikalske Kompositioner. 4. Udgiveren af et periodisk Skrift eller af et Værk, som bestaar af selvstændige Bidrag af forskjellige Medarbeidere, regnes lige med en Forfatter, hvad enten Udgivelsen sker af et videnskabeligt Institut eller af et Selskab eller af en enkelt Person. Dog forbeholdes Retten til de enkelte Bidrag deres Forfattere, som hvis ikke anderledes udtrykkelig er vedtaget, ere berettigede til et Aar efter Bidragets første Offentliggjørelse paa anden Maade at udgive samme. 5. Den, som oversætter et Skrift fra et andet Sprog, har, forsaavidt han ikke har overtraadt nærværende Lovs Bestemmelser (§ 15), for sin Oversættelses Vedkommende en Forfatters Rettigheder. 6. Ved Forføininger i levende Live eller ved Testamente kan Forfatteren med eller uden Indskrænkning overdrage sin Ret til Andre. Forsaavidt saadanne Forføininger ikke derfor ere til Hinder, tilfalder Skrifteiendomsretten ved Forfatterens Død uden hensyn til Boets Tilstand først hans Ægtefælle og derefter overensstemmende med Arveloven hans Livsarvinger, Forældre og Sødskende. Saavel den testamentariske Arving, som enhver af de øvrige Arvinger kan ligeledes ved Forføininger i levende Live frit raade over den ham tilfaldne Ret; derhos kan han, hvis testamentet hjemler det, eller hvis der ellers ikke er nogen tilbage af de nævnte arveberettigede Personer for Dødstilfælde paa samme Maade som Forfatteren efterlade sin tilbagestaaende ret til Andre. 7. Den her omhandlede udelukkende Ret gjælder for Forfatterens Levetid og femti Aar efter hans Død. Er Værket forfattet af flere Personer, uden at hver enkelt optræder som Forfatter af nogen bestemt paaviselig Del av samme, udstrækkes Beskyttelsen til femti Aar efter den længst levende Medforfatters Død. 8. Videnskabelige Instituter og Selskaber nyde i det i § 4 nævnte Tilfælde Beskyttelse for de af dem udgivne Værker i femti Aar efter deres første Udgivelse. 9. Anonyme og pseudonyme Værker beskyttes i femti Aar efter deres første Udgivelse. Navngives Forfatteren inden denne frist af ham selv eller en dertil Berettiget enten paa et nyt Oplag eller ved en giennem den norske Rigstidende og den nordiske Boghandlertidende bekjendtgjort Erklæring, indtræder den fulde i § 7 bestemte Beskyttelsesfrist. 10. Værker, som først udkomme efter Forfatterens Død, beskyttes i femti Aar efter deres første Udgivelse. 11. For Værker, som udgives i flere Afdelinger, men ved deres indbyrdes Sammenheng danne et Helt, skal Fristen efter §§ 8, 9 og 10 regnes fra Udgivelsen af den sidste Afdeling. Er der mellem Udgivelsen af nogen af de enkelte Afdelinger forløbet et Tidsrum af over tre Aar, bliver ved Fristens Beregning at se bort fra, at de saaledes skilte Afdelinger danne et sammenhængende Helt. 12. Ethvert Indgreb i den nogen Anden ifølge disse Regler tilkommende ret, som forøves ved at trykke eller paa anden Maade ad den mekaniske Vei at mangfoldiggjøre et Skrift, er forbudt som eftertryk. Forkortelser, Tillæg eller andre

 

     


Copyright History resource developed in partnership with:


Our Partners


Copyright statement

You may copy and distribute the translations and commentaries in this resource, or parts of such translations and commentaries, in any medium, for non-commercial purposes as long as the authorship of the commentaries and translations is acknowledged, and you indicate the source as Bently & Kretschmer (eds), Primary Sources on Copyright (1450-1900) (www.copyrighthistory.org).

You may not publish these documents for any commercial purposes, including charging a fee for providing access to these documents via a network. This licence does not affect your statutory rights of fair dealing.

Although the original documents in this database are in the public domain, we are unable to grant you the right to reproduce or duplicate some of these documents in so far as the images or scans are protected by copyright or we have only been able to reproduce them here by giving contractual undertakings. For the status of any particular images, please consult the information relating to copyright in the bibliographic records.


Primary Sources on Copyright (1450-1900) is co-published by Faculty of Law, University of Cambridge, 10 West Road, Cambridge CB3 9DZ, UK and CREATe, School of Law, University of Glasgow, 10 The Square, Glasgow G12 8QQ, UK