# Primary Sources on Copyright - Record Viewer
Ordinance concerning Printers, Booksellers and School masters, Brussels (1570)

Source: Koninklijke Bibliotheek, KW 1704 C 55

Citation:
Ordinance concerning Printers, Booksellers and School masters, Brussels (1570), Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently & M. Kretschmer, www.copyrighthistory.org

Back | Record | Images | Commentaries: [1]
Translation only | Transcription only | Show all | Bundled images as pdf

            Chapter 1 Page 13 of 16 total[...]

    


tarijs) sal hy den seluen inuentarijs onderteeckenen, exprimerende de maent, dach, iaer ende plaetse vande printinge, indien de boecken niet verboden en zijn. Sonder dat van noode zy, elck der voirseyder boecken besundere te onderteyckenen. Ende ingeualle zy onder de selue boecken eenige vinden die gemaect ende gecomposeert zijn by eenigen suspecten autheur, oft vanden welcken sy geen kennisse en hebben, ende datmen daeromme den seluen boeck soude moeten examineren, de voirseyde examinateur sal den coopman oft librarier oft boeckvercooper beuelen, zulcken boeck niet te coope te stellen, ende sal dien behouden, leggende den seluen in een openbaere plaetse, ter tijt toe, dat daervan een exemplaris gesien zy by hem, oft anderen commissaris, oft eenich geleert personnaige, ende en sal daervoiren geenen salaris nemen.

XXIX.

Dat niemant hem veruoirderen en sal te bringen oft doen bringen, vueren oft doen vueren in onse voirseyde landen van herwertsouere, eenige boecken, buyten de selue landen geprint wesende. Sonder dat hy alvoiren de selue geexhibeert hebbe den commissaris, om te visiteren, commende inde eerste stadt, daer den voirseyden commissaris wesen sal. Inder vuegen, dat in allen geualle de selue gevisiteert ende onderteyckent zyn byden voorseyden visitateur, binnen vijfthien dagen nae dat hy aldaer gecommen sal wesen, voir ende aleer hy de selue onder hem sal mogen houden oft thoenen, leenen, verhandelen oft yemant anders geuen, op verbuerte ende confiscatie vande voirseyde boecken, ende arbitrale correctie, al en warende selue niet verboden oft gereprobeert. Ende indien de selue verboden ende gereprobeert waren, op de pene inde voirseyde ordinancie vander religie begrepen.

XXX.

Dat de librariers, boeckvercoopers oft vremde coopluyden, coopende eenige boecken van coopluyden oft librariers van Antwerpen, om die tot Loeuen, oft elders in onse voorseyde landen van herwertsouere, te vueren oft seynden, gehouden sellen wesen een rolle ende inuentaris te maken vande boecken by hen alsoe gecocht, byden coopman oft librarier vercooper onderteyckent, inhoudende certificatie, die boecken inde voirseyde rolle geroert, vercocht te hebben, ende dat de selue t'Antwerpen gevisiteert zijn geweest, welcken coopman, willende die noch eens elders vercoopen, en sal niet gehouden wesen die boecken inde voirseyde rolle begre-


    

Our Partners


Copyright statement

You may copy and distribute the translations and commentaries in this resource, or parts of such translations and commentaries, in any medium, for non-commercial purposes as long as the authorship of the commentaries and translations is acknowledged, and you indicate the source as Bently & Kretschmer (eds), Primary Sources on Copyright (1450-1900) (www.copyrighthistory.org).

You may not publish these documents for any commercial purposes, including charging a fee for providing access to these documents via a network. This licence does not affect your statutory rights of fair dealing.

Although the original documents in this database are in the public domain, we are unable to grant you the right to reproduce or duplicate some of these documents in so far as the images or scans are protected by copyright or we have only been able to reproduce them here by giving contractual undertakings. For the status of any particular images, please consult the information relating to copyright in the bibliographic records.


Primary Sources on Copyright (1450-1900) is co-published by Faculty of Law, University of Cambridge, 10 West Road, Cambridge CB3 9DZ, UK and CREATe, School of Law, University of Glasgow, 10 The Square, Glasgow G12 8QQ, UK